Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Soupis literatury

17.02.2011 00:53

 

Soupis literatury:

 

Antická teorie a česká estetická věda. In Antika a česká kultura. Academia, Praha, 1978.

Bartoš, Josef: Miroslav Tyrš. Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, 1930.

Bartoš, Josef: Předmluva. In Miroslav Tyrš: O zákonech kompozice v umění výtvarném. Praha, B. Kočí, 1917.

Birnbaum, Vojtěch: Tyrš jako teoretik umění. In Tyršův sborník XIV. O Tyršově díle I. ČOS, Praha, 1932.

Cetl, Jiří: Obraz Schopenhauerovy filosofie. In SPFFBU B 38. Masarykova univerzita
v Brně, Brno, 1991.

Čechák, Vladimír: Tyrš a filozofie. In Sborník ke 150. výročí narození Miroslava Tyrše. Olympia, Praha, 1983.

Diels, Hermann: Der antike Pessimismus. Mittler & Sohn. Berlin, 1921. (Pracovní překlad Miloš Matúšek, nepublikováno)

Dopisy Dr. Miroslava Tyrše Ctiboru Helceletovi. Praha, Česká obec sokolská, 1940. K tisku připravili Vladimír Groh, Ladislav Jandásek, Antonín Krejčí a Vladimír Zapletal.

Durdík, Josef: O modní filosofii naší doby. J. Otto, Praha, 1883.

Durdík, Josef: Všeobecná aesthetika. I. L. Kober, Praha, 1875.

Dvořáková, Zora: Miroslav Tyrš: Prohry a vítězství, Olympia, Praha, 1989.

Fischer, Josef Ludvík: Tyrš a sokolstvo. Historický a kritický rozbor sokolské ideologie. Knihovna Index, Brno, 1932.

Foglarová, Eva: Mirko Novák a jeho Česká estetika. In SPFFBU, B 51, 2004.

Foglarová, Eva: Česká estetika 1. poloviny 19. století. In Studia Aesthetica I. Prešov, FF PU,

Foglarová, Eva: Česká estetika 2. poloviny 19. století. In Studia Aesthetica III. Prešov, FF PU, 2001.

Foglarová, Eva: Česká estetika 2. poloviny 19. století II. (Estetika českého herbartismu). In Studia Aesthetica IV. Prešov, FF PU, 2001.

Foglarová, Eva: Estetika Josefa Durdíka. Příspěvek ke vzniku, proměnám a charakteru Durdíkovy estetiky. In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. Katedra estetiky FF UK. Praha 2003. Str. 9 – 29.

Hostinský, Otakar: Darwin a drama. In Studie a kritiky. Československý spisovatel, Praha, 1974.

Hohler, Vilém: Tyrš estetik a teoretik umění. In Sborník ke 150. výročí narození Miroslava Tyrše. Olympia, Praha, 1983.

Gilbertová, K. E; Kuhn, H. : Dějiny estetiky. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, 1965.

Havlíček, Věnceslav: Miroslav Tyrš. Orbis, Praha, 1947.

Havlíček, Věnceslav: Vliv Darwinovy nauky na Tyrše. In Tyršův sborník VII. Československá obec sokolská, Praha, 1923.

Hofmann, Franz; Kyrášek, Jiří, ed. : J. F. Herbart a jeho pedagogika. SPN, Praha, 1977.

Hrdlička, Michal: Arthur Schopenhauer – filosofie pesimismu jako léčebný prostředek deprese. In Československá psychologie, roč. XLVI, č. 1, 2002. Str. 75 – 82.

Chadraba, Rudolf: Miroslav Tyrš. In Kapitoly z českého dějepisu umění. Díl I., Předchůdci a zakladatelé. Odeon, Praha, 1986.

Chalupný, Emanuel: Přední tvůrcové národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk. Tyršův sborník IV., nákladem Českoslovenké obce sokolské, Praha, 1921.

Jandásek, Ladislav: Dr. Miroslav Tyrš. Moravský legionář, Brno, 1924.

Jandásek, Ladislav: Dr. Miroslav Tyrš učitel demokracie. Pokroková revue, Brno, 1931.

Jandásek, Ladislav: Život dr. Miroslava Tyrše. Moravský legionář, Brno, 1932.

Jandásek, Ladislav: Tyrš a naše národní obrození. Československá obec sokolská,
Praha, 1930.

Jandásek, Ladislav: Tyršovo slovanství. Československá obec sokolská, Praha, 1947.

Jandásek, Ladislav (ed.): Vzpomínky na Dr. Miroslava Tyrše. Československá obec sokolská, Praha, 1934.

Kolář, Antonín: Vztahy evropské kultury k antice. Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků v Praze, Praha, 1929.

Kořalka, Jiří: Společenská aktivita a zvolení Miroslava Tyrše poslancem českého sněmu v Táboře roku 1869. In Táborský archiv. Sborník statí okresního archivu v Táboře č. 12, 2003 - 2004, s. 279-301.

Kos, Bohumil: Friedrich Ludwig Jahn – dr. Miroslav Tyrš. In Sborník ke 150. výročí narození Miroslava Tyrše. Olympia, Praha, 1983.

Kožík, František: Věnec vavřínový. Román o M. Tyršovi. Československý spisovatel, Praha, 1987.

Král, Josef: Československá filosofie. Nástin vývoje podle disciplin. Melantrich, Praha, 1937.

Král, Josef: Tyršova životní a národní filosofie. In Tyršův sborník XIV. O Tyršově díle I. ČOS, Praha, 1932. Str. 30 – 36.

Král, Josef: Tyršovy filosofické pokusy. In Hanušův sborník. Soubor statí přátel a žáků. Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě. Tisk Státní tiskárna v Praze. Bratislava, 1932. Str. 252 – 268.

Krejčí, Antonín: T. G. Masaryk a Sokol. Československá obec sokolská, Praha, 1947, 2. vydání.

Krejčí, Antonín: Schnirch píše Tyršovi. In Svobodné noviny č. 5, 25. 5. 1947. 

Krejčí, František: O filosofii přítomnosti. Praha, Jan Laichter, 1904.

Krejčí, František: Filosofie posledních let před válkou. Praha, Jan Laichter, 1930.

Krejčí, Jaroslav: Miroslav Tyrš, filozof, pedagog a estetik českého tělocviku. Index,
Köln, 1986.

Lindner, Gustav, Adolf: Záhada štěstí. Psychologická zkoumání o lidské blaženosti. Praha, Česká akademie věd a umění. 1931.

Lišková, Jarmila: Bohuslav Schnirch - život a dílo. Diplomová práce, Katedra obecných dějin FF UK Praha, 1996.

Lomičová, Marie: Pokus Tyršův a Mádlův o napsání dějin umění výtvarných a Tyršova habilitace na české technice. In. Acta polytechnica, práce ČVUT, VI, 1976. Str. 5 – 37.

Lormanová, Jarmila: O vlivu H. Taina na Miroslava Tyrše. In Tyršův sborník XVI. Praha, Československá obec sokolská, 1935.

Ludvíkovský, Jaroslav: Antické myšlenky v Tyršově sokolském a národním
programu. Tyršův sborník VI. Československá obec sokolská, Praha, 1923.

Ludvíkovský, Jaroslav: Tyršův řecký sen. In Umění, Jan Štenc, Praha, 1933.

Mádl, K. B. : Miroslav Tyrš v „Národních listech“. In Půl století Národních listů. Almanach 1860 - 1910, Praha, 1910. Str. 135 – 136.

Mádl, K. B. : Miroslav Tyrš, kritik. In Mádl, Karel, B. : Výbor z kritických projevů a drobných spisů. SNKLHU, Praha, 1959. Str. 25 - 28.

Mádl, K. B. : Umění a kritika. In Mádl, Karel, B. : Výbor z kritických projevů a drobných spisů. SNKLHU, Praha, 1959. Str. 22 - 25.

Mácha, Karel: Glaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil II. K. G. Saur, München, New York, London, Paris. 1987.

Major, Ladislav: Arthur Schopenhauer: Život a dílo. In Arthur Schopenhauer: Svět
jako vůle a představa I. , Nová tiskárna Pelhřimov, 1997; str. 419-427.

Major, Ladislav: Schellingův vliv na Schopenhauerovu nauku o ideách a umění. In  Acta Universitatis Carolinae, Studia Philosophica V. K otázkám Schellingovy filosofie. UK, Praha, 1975. Str. 33 – 46.

Major, Ladislav: Schopenhauerova filosofie člověka. In Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce. Academia, Praha, 2007.

Matúšek, Miloš: „Ni zisk, ni sláva“ – podnikatel Jindřich Fügner. In Opomíjení a neoblíbení v kultuře 19. století. KLP, Praha, 2007.

Mistrík, Erich: Estetický slovník. Iris, Bratislava, 2007.

Morava, Jiří: Tyršova smrt v Tyrolích. In Tvar, roč. 3/ 1992, č. 16, str. 8n.

Morkes, František: Jan Neruda o Tyršovi a duchovním sokolství. In Tělesná výchova a sport mládeže. roč. 69 č. 4/2003. Str. 41 – 42.

Neruda, Jan: Miroslav Tyrš. In Humoristické listy 1882, č. 52, str. 430.

Neudorflová, Marie, L. : Společenská role umělecké kritiky - Renáta Tyršová. In Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října. Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 2005, str. 195 - 208.

Nolte, Claire E.: Art in the Service of the Nation: Miroslav Tyrš as Art Historian and Critic. In. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum von Ferdinand Seibt und Hans Lemberg. Band 34, Heft 1, 1993. Str. 47 - 62.

Novák, Mirko: Česká estetika. Borový, Praha, 1941.

Olivová, Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu. Olympia, Praha, 1989. ;

Pavlincová, Helena; Gabriel, Jiří: Miroslav Tyrš. In Slovník českých filosofů. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1998.

Prahl, Roman: "Dobrou noc, krásné umění v Čechách"? Ke krizi v české malbě počátku 70. let 19. století. In Umění, XXXII/1984, č. 6, str. 507 - 527.

Pelikán, Ferdinand: Tyršova filosofie národní síly a hrdosti. (Filosofické preludium sletové.) In Ruch filosofický, roč. IX. 1931/1932. Str. 179 – 181.

Polák, Josef: Spáchal Miroslav Tyrš sebevraždu ? In Přísně tajné, 2000/6.

Pospíšil, Zdeněk: Sociální filozofie umění Miroslava Tyrše. In Estetika, 1976, č. 4, roč. XIII. Str. 225 – 238.

Pražák, Albert: Dr. M. Tyrš, osvobozenecký smysl jeho díla, A. Neubert a synové, Praha, 1946. 

Půl století Národních listů. Almanach 1860 - 1910. Tiskem a nákladem Pražské akciové tiskárny (Národní listy) v Praze II. Praha, 1910.

Rakušanová, Marie: Sabat nucených prací ve věznici vůle. Vlivy filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii. Nakl. Tomáš Halama, České Budějovice, 2005.

Roček, Antonín: Chybějící článek. Zapomenuté stránky korespondence dr. Miroslava Tyrše a jeho rodiny. In Časopis národního muzea - řada historická, 155, č. 3 - 4, 1986.

Roček, Antonín: K filozoficko - psychologickým aspektům formování samostatné české tělovýchovy. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. Sv. XLIX, 1995, č. 1-2. 

Rokyta, Hugo: J. J. Winckelmann a Čechy. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. Praha 1988

Rokyta, Hugo: Kult památek v období mezi romantismem a realismem. Příspěvek k dějinám kultu památek a časných forem péče o umělecké a historické památky, zejména v českých zemích. Praha, 1964, strojopis.

Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. FF UK, Katedra estetiky, Praha 2003.

Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce. Praha, Academia, edice Europa, sv. 11; 2007.

Siblík, Emanuel: Tyrš a rytmika. Zdraví – krása – umění. Praha, Alois Srdce, 1933.

Sokol, jeho vznik, vývoj a význam. Mezinárodní konference. Praha, září 1997.

Soukup, F. A. : Tyršova idea národní armády. Svaz československého důstojnictva, Praha 1935.

Stibral, Karel: Česká estetika a Darwin. In Darwin a estetika. Červený Kostelec 2006, s. 141–146.

Stibral, Karel: Darwinismus v díle Josefa Durdíka. In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. FF UK, Katedra estetiky, Praha 2003. Str. 43 – 48.

Štursová, Květoslava: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu. In Historické muzeum. Praha, Národní muzeum, 1999, str. 95-106.

Štursová, Květoslava: Zakladatelé Sokola a jejich odkaz současnosti. In Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 98, 1990.

Tretera, Ivo: Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. Univerzita Karlova, Praha 1989.

Tretera, Ivo: Dvojznačnosti Josefa Durdíka filozofujícího sub specie pulchritudinis. In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. FF UK, Katedra estetiky, Praha 2003. Str. 30 – 37.

Tvrdý, Josef: Jest filozofie Tyršova pozitivismem? In Tyršův sborník I. Praha, 1920.

Tvrdý, Josef: Tyršova filosofie. In Tyršův sborník VIII. Praha, 1924.

Tyrš, Miroslav: Mohamed a nauka jeho. Brno, Mor. Legionář, 1924. 2. vyd. Úvod L. Jandásek.

Tyrš, Miroslav: O zákonech kompozice v umění výtvarném. Praha, B. Kočí, 1917.

Tyrš, Miroslav: Dra Miroslava Tyrše Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl I.. Praha, Sokol, 1901.

Tyrš, Miroslav: Dra Miroslava Tyrše Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl II. Praha, Sokol, 1912.
Tyrš, Miroslav: Úvahy a řeči Dr. Miroslava Tyrše. Sv. I., II. Sokol, Praha, 1894.
Tyrš, Miroslav: Dr. Miroslav Tyrš o umění. I – VI. Uspořádala R. Tyršová. Československá obec sokolská, Praha, 1932 – 1936.
Tyrš, Miroslav: O podmínkách vývoje a zdaru činnosti umělecké. I. L. Kober, Praha, 1873.
Tyrš, Miroslav: Laokoon, dílo z doby římské. I. L. Kober, Praha, 1873.
Tyrš, Miroslav: Historický úvod do Schopenhauerovy filosofie - archivní, nevydaný materiál.

Tyršová, Renáta: Josef Manes a Sokolstvo. In Dra Miroslava Tyrše Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl I.. Praha, Sokol, 1901. Str. 5 – 13.
Tyršová, Renáta: Miroslav Tyrš, jeho osobnost a dílo. I., II., III. Český čtenář, Praha, 1932 – 1934.
Tyršová, Renáta: Jindřich Fügner. Paměti a vzpomínky na mého otce. I. , II. „Český čtenář“, Praha, 1926 – 1927.

Tyršová, Renáta: Miroslav Tyrš ve styku s českou produkcí výtvarnou. In Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké besedy 1863-1893. Nákladem Umělecké besedy v Praze, 1893, s. 148-151.

Utitz, Emil: Úvod do estetiky. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1968.

Utitz, Emil: Starořecká teorie umění jako úvod do evropské estetiky. In Úvod do estetiky. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1968.

Zich, Otakar: Sokolstvo s hlediska estetického. In Tyršův sborník II. Československá obec sokolská, Praha, 1920.

Zich, Otakar: Estetika Tyršova. In Tyršův sborník XV. Československá obec sokolská, Praha, 1932.

Zouhar, Jan: Arthur Schopenhauer a české myšlení. In SPFFBU B 38. Masarykova univerzita v Brně, 1991.

Zumr, Josef: Antika a česká filosofie 19. století. In Antika a česká kultura. Akademia, Praha, 1978.

Zumr, Josef: Herbartova filosofie ve vztahu ke Kantovi, Leibnizovi a Hegelovi. In Filosofický časopis, 1965, č. 3.

Zumr, Josef: Máme-li kulturu je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká kultura. Filosofia, Praha, 1998.

Zumr, Josef: Některé otázky českého herbartismu. In Filosofie v dějinách českého národa. Praha, ČSAV, 1958.

Zumr, Josef: Tři etapy recepce Schopenhauera v českém myšlení. In Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej. Warszawa, 1995.

Zumr, Josef: Úloha antiky v ideových koncepcích české společnosti 19. století. In Villa Lanna - antika a Praha 1872. Symposium Praha 23. - 24. 9. 1992. KLP, Praha, 1994.

Zumr, Josef: Úloha antiky v národním obrození. In Listy filologické CXXIX, 2006, 1-2.

Žákavec, František: Příspěvek k poznání Tyršova vztahu k Tainovi. Filosofická fakulta university Komenského, Bratislava, 1935.

Volková, Miloslava: Darwinismus u českých herbartovců a u M. Tyrše. In Vesmír 1956, str. 135–137;

Volková, M. : Předpoklady herbartovské noetiky pro přijímání darwinismu u nás. In Vesmír, 1955, str. 348.

Waldauf, Jan: Sokol, malé dějiny velké myšlenky. I. - III. Atelier Luhačovice, 2007-2010.

Wittlich, Petr: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled. UK Praha, nakl. Karolinum, 2008.

Winckelmann, J. J. : Dějiny umění starověku. Stati. Praha, 1986.

 

 

 


 

 

—————

Zpět