Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Tyršova smlouva s nakladatelem J. Otto o vydání "Dějin umění výtvarných"

 

Podepsaný nakladatel J. Otto v Praze převzal do svého nákladu dílo pana prof. Dra. M. Tyrše "Dějin umění výtvarných" za následujících podmínek:

1. Celé dílo má býti asi 2700 stran = 169 tiskových archů velké 8 a obsahovati bude v sobě věk starý, střední a renaisanční.

2. Pan Dr. M. Tyrš zavazuje se dodávati rukopis a potřebný illustrační material postupně, avšak vždy tak, aby pravidelně, vždy 1. a 15. každého měsíce (vyjímaje srpen a září = prázdniny) mohl býti vydán jeden sešit o jednom tiskovém archu = 16 stránek.

3. Pan prof. Dr. M. Tyrš přenechává tímto nakladateli p. J. Ottovi právo na všechna vydání, naproti tomu zavazuje se p. J. Otto vyplatiti p. prof. Dru. M. Tyršovi zl. 50. - slovy: Padesát zlavých vč. za jeden tiskový arch = 16 stránek velkého 8 formatu za vydání prve, za každé pak event. dálší vydání polovici honoráře vydání prvého.

4. Pan prof. Dr. M. Tyrš zavazuje se pro případ, že došlo by k vydání novému, toto vždy a a bez jakékoliv dálší náhrady dle potřeby opraviti neb doplniti.

5. Mimo ujednaný honorár obdrží p. prof. Dr. M. Tyrš každého vydání 10 výtisků zdarma. Kdyby více výtisků si přál, budou mu tyto účtovány s knihkupeckou provisí, t. s 25% srážkou z ceny krámské.

6. Nakladatel p. J. Otto má právo, jednotlivé díly, ano i každou jednotlivou část též o sobě vydati, aniž by za to povinnen byl dáti p. spisovateli zvláštní nějaké náhrady.

7. Pan prof. Dr. M. Tyrš uvoluje se lask. vypracovati o celém podniku tomto obšírný prospekt ještě před vydáním sešitu prvého.

8. Nakladatel p. J. Otto zavazuje se platiti honorář ve lhůtách měsíčních od 1. března 1884 počínaje po včzl. 100.- Po uplynutí 2 let stane se nové dohodnutí.

9. Práva i povinnosti obou stran přecházejí po případě též na dědice.

 

V Praze dne 1. ho března 1884.

 

Miroslav Tyrš                                                             J. Otto