Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


J. Otto - M. Tyrš smlouva

Tyršova smlouva s nakladatelem J. Otto o vydání "Dějin umění výtvarných"

  Podepsaný nakladatel J. Otto v Praze převzal do svého nákladu dílo pana prof. Dra. M. Tyrše "Dějin umění výtvarných" za následujících podmínek: 1. Celé dílo má býti asi 2700 stran = 169 tiskových archů velké 8 a obsahovati bude v sobě věk starý, střední a renaisanční. 2. Pan Dr. M. Tyrš...

—————